Nov Newsletter

admin November 25, 2022 0

URban international School

Fresh New faces, and Many Nervous faces pushed through North York campus door on a warm November Friday...

Fresh New faces, and Many Nervous faces pushed through North York campus door on a warm November Friday. These apprehensive faces were greeted by UIS student council members, welcoming them to our school.  The orientation was filled with welcoming messages and a presentation on school policies and rules.  To settle them in quickly, the students were given a guided tour around the school, followed by placement tests to assess their levels. Welcome to UIS!

中文

在11月的一个温暖的星期五,许多新同学带着激动而紧张的心情推开了北约克校园的大门。UIS学生会成员迎接了新同学,欢迎他们来到UIS开学典礼上进行了迎新致辞,并介绍了学校政策及校规。为了让新同学尽快适应,学生们进行了学校参观,随后进行了学前测试,以评估他们的学术基础。欢迎来到UIS!

한국어

UIS 11월 학기 오리엔테이션이 활기차게 시작되었습니다. 신입생들은 다소 긴장한 듯한 모습이었으나, UIS 학생회 임원들과 선생님들께서 다양한 나라에서 입학한 신규학생들을  반갑게 맞이해 주셨습니다. 또한 오리엔테이션을 통해 학교 규칙과 규율을 익히고 학업에 잘 적응 할 수 있는 유용한 팁과 정보도 받아볼 수 있었습니다. 더 나아가 학생들이 미리 학교를 살펴보고 경험해볼 수 있도록 캠퍼스 투어를 진행하였으며, 학생들의 정확한 반 배정을 위해  영어와 수학 레벨 평가 시험도 치렀습니다.

UIS에 입학한 신규학생들을 다시 한 번 크게  환영합니다!

Tiếng Việt

Những khuôn mặt mới tươi tắn xen lẫn lo lắng đã đến với cơ sở North York vào một ngày thứ 6 ấm áp của tháng 11. Những gương mặt e ngại này đã được chào đón đến với UIS bởi các thành viên hội học sinh của UIS. Buổi định hướng tràn ngập những thông điệp chào mừng và phần giới thiệu về các chính sách và nội quy của trường. Để nhanh chóng ổn định, các học sinh đã được hướng dẫn tham quan quanh trường, sau đó là các bài kiểm tra xếp lớp để đánh giá trình độ của các em. Chào mừng đến với UIS!

Finishing Up!

The first semester ended last week with great success. Students worked diligently to pull off the last spurt. Some need to reflect and improve their studying habits. Many grade 12 students are now one step closer to their academic goals!

中文

第一学期在上周圆满的结束了。同学们的奋力冲刺将期末的学习氛围推向了高潮同学们也回顾了上个学期的学习上的不足,将不断改进自己的学习习惯和方法12年级的同学们离他们的学业目标又近了一步!

한국어

2022-2023 첫 학기가 잘 마무리 되었습니다. 학생들은 마지막까지 긴장을 놓지 않고 파이널 시험과 프로젝트를 마무리하였으며, 이를 토대로 본인의 장점과 부족한 부분을 파악하고 새로운 학기에는 더 좋은 결과를 낼 수 있도록  개선할 예정입니다.

또한 대입지원시기가 가까워진  12학년 재학생들은 각자 희망하는 목표를 잘 달성 할 수 있도록 더욱 더 노력 중이니 함께 응원 해 주세요.

Tiếng Việt

Học kỳ đầu tiên đã kết thúc thành công tốt đẹp vào tuần trước. Các học sinh đã làm việc chăm chỉ để cú bứt phá cuối cùng. Một số cần phải chấn chỉnh và cải thiện thói quen học tập của mình. Nhiều học sinh lớp 12 hiện đã tiến một bước gần hơn đến mục tiêu học tập của mình!

OCAD and UW visits

Two schools with quite opposite characters visited us this month, OCAD and Waterloo. They are both quite prestigious in their own fields and known for their exemplary programs and student satisfaction levels. We have many students who are interested in Waterloo this year and are expecting to apply soon, as well as for OCAD. 

中文

这个月有两所特点不同的学校访问了我们,OCAD和滑铁卢大学。这两所学校在各自的领域都极具声望,以其示范性的课程和学生的满意程度而闻名。今年我们有很多学生对滑铁卢感兴趣,即将开始申请,对OCAD也是如此。

한국어

이번 달에는 각각 다른 전공으로 유명한 OCAD대학교와 Waterloo대학교에서 UIS를 방문하였습니다. 두 학교 모두 미술, 공대 등 각 분야에서 매우 유명하며, 우수한 프로그램과 학생들의 만족 수준이 높은 것으로 잘 알려진 명성이 높은 대학교들입니다. 올해에도 많은 UIS 재학생들이 Waterloo와 OCAD 대학에 관심이 많아 활발한 지원과 좋은 결과가 예상됩니다.

Tiếng Việt

Hai ngôi trường Đại học với chương trình đào tạo hoàn toàn trái ngược đã đến thăm chúng tôi trong tháng này, OCAD và Waterloo. Cả hai trường đều khá nổi tiếng về những chuyên ngành đào tạo riêng của họ, được biết đến với các chương trình xuất sắc và mức độ hài lòng của sinh viên. Chúng tôi có nhiều học sinh quan tâm đến Đại học Waterloo cũng như Đại họcOCAD trong năm nay và mong muốn nộp đơn sớm.

OUAC seminar

Get ready students because it is OUAC time! Grade 12 students had UIS’ very own OUAC seminar, going through step by step on how to file their university applications.

Students should note that all OUAC applications are due January 12th, 2023.

中文

OUAC申请时间已经到来,同学们已经准备就绪!UIS有专门为12年级的同学们举办的OUAC研讨会,逐步指导同学们填写大学申请资料。同学们需要注意的是, OUAC申请的截止日期是2023年1月12日。

한국어

OUAC 시즌이 다가왔습니다! 12학년 학생들은 UIS 만의 특별하고 세심한 OUAC 세미나에 참석하여 대학 지원 방법을 단계별로 자세히 안내 받았습니다. 12학년 학생들은 OUAC 지원 마감일인 2023년 1월 12일 전까지 모든 지원을 잘 마무리할 수 있도록 준비해야 하며, 추가 질문이 있을 경우 꼭 UIS 대입전문 카운슬러 선생님들과 확인하세요!

Tiếng Việt

Các bạn học sinh hãy chuẩn bị sẵn sàng vì đây là thời gian cho OUAC! Học sinh lớp 12 đã có buổi hội thảo OUAC rất riêng của UIS, hướng dẫn từng bước về cách nộp đơn đăng ký đại học.

Học sinh cần lưu ý tất cả các đơn đăng ký OUAC đều phải nộp trước ngày 12 tháng 1 năm 2023.