Jul Newsletter

admin July 26, 2022 0

URban international School

UIS Summer camp is finally back and it is better than ever! UIS summer campers get a taste of Ontario classrooms...

Summer Academic Focused Camp is Back!

UIS Summer camp is finally back and it is better than ever! UIS summer campers get a taste of Ontario classrooms while immersing in the Canadian multicultural lifestyle. Additionally, the camp students will get an exclusive chauffeur experience via our U-Van and our brand-new UIS residence!
The students spent 3 hours each morning focusing on developing their English reading, writing, listening, and speaking skills. The afternoon consisted of exploring all that Toronto has to offer such as the CN Tower, Canada’s Wonderland, Toronto Zoo, University visits, Ontario Science Centre and much more.

中文

夏令营在几年的漫长时间后终于回归了! 夏令营的学生可以感受到加拿大教育,并沉浸在加拿大 的多元文化中。此外,夏令营的学生将通过我们的U-VAN和全新的UIS 宿舍获得独家体验!上午的3个小时学生们将专注于发展他们的英语阅读、写作、听力和口语技能。下午则是探索多 伦多,如CN塔、加拿大Wonderland、多伦多动物园、大学参观、安大略科学中心等等。

한국어

지난 몇년간 진행되지 못했던UIS 썸머 캠프가 마침내 돌아왔습니다! 썸머 캠프 학생들은 직접 캐나다 교육환경과 다문화 라이프스타일을 경험하고 체험해 볼수 있습니다. 게다가 UIS의 새로운 레지던스 안에서 즐겁고 안전하게 머물며U-van 서비스까지 이용해 보는 멋진 경험을 하게 됩니다.
또한, 학생들은 매일 아침 3시간씩 영어 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기 집중수업을 통해 영어실력을 빠르 게 향상 시킬 수 있습니다. 오후에는 CN 타워, 캐나다 원더랜드, 토론토 동물원, 캐나다 명문 대학교 방문, 온타리오 과학 센터 등 캐나다 유명명소 현장학습을 통해 유익한 방과후 활동을 경험하게 됩니다.

Tiếng Việt

Trại hè cuối cùng đã trở lại và thậm chí còn tốt hơn! Học sinh của Trại hè được trải nghiệm nền giáo dục của tỉnh bang Ontario và hòa mình vào lối sống đa văn hóa của Canada. Ngoài ra, học sinh tham gia trại hè sẽ có được trải nghiệm độc quyền khi sử dụng xe U-van và ký túc xá của UIS!
Các học sinh đã dành 3 giờ mỗi sáng để tập trung phát triển các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói Tiếng Anh của mình. Buổi chiều các em được trải nghiệm những điểm du lịch nổi tiếng của Canada như Tháp CN, Canada’s Wonderland, Sở thú Toronto, các chuyến thăm trường Đại học, Trung tâm Khoa học Ontario và nhiều hơn nữa.

Summer School

UIS is busy this summer as many students took advantage of our summer courses to fast-track their studies. This July the following classes are offered as intensive courses; ESL, Geography, English, and Photography. There will be several other courses offered in the month of August.

中文

今年夏天,UIS忙于给学生们准备暑期课程,以便让学生们在完成暑期课程后可以更 快的毕业。今年7月UIS开设以下强化课程:ESL, 地理,英语和摄影。 8月份我们还将开设 不同的课程。

한국어

UIS는 여름학기를 통해 빠르게 학점을 취득하고자 열심히 학업에 임하고 있는 많은 재학생들을 위해 바쁘게 달려오고 있습니다.  이번 7월학기에 오픈 된 코스들로는 ESL 과정, 지리, 영어, 포토그래피 등과 같은 수업이 개설되었으며, 8월학기에도 필수과목은 물론 몇 가지 또다른 선택과목들 이 오픈예정입니다. 

Tiếng Việt

UIS bận rộn vào mùa hè này vì nhiều học sinh đã tận dụng các khóa học mùa hè của chúng tôi để đẩy nhanh tiến độ học tập.Tháng 7 này, các lớp học được cung cấp dưới dạng các khóa học chuyên sâu bao gồm: ESL, Địa lý, Tiếng Anh và Mĩ Thuật. Sẽ có một số khóa học khác được cung cấp trong tháng.

Field trip to Canadian’s National Café: Tim Hortons

Students in ninth-grade Canadian Geography class visited a local Tim Hortons restaurant to learn more about Timbits! They analyzed the contribution of Canadian industries to staying green! Especially the recycling program during the production of our favorite Timbits.

中文

九年级地理课的学生们参观了当地的Tim Hortons咖啡馆,了解了更多关于Timbits的信息。他们 分析了加拿大众多行业在环保方面做出的贡献!特别是我们最喜欢的Timbits, 在其制作过程中 的回收计划。

한국어

9학년 지리과목을 수강중인 학생들은 현지에 있는 팀홀튼 매장에 방문하여Timbits에 대해 더 많이 배울 수 있는 기회를 가졌습니다. 학생들은 농업에서 재활용에 이르기까지 얼마나 많은 캐나다 산업들 이 우리가 좋아하는 Timbits의 생산에 기여하고 있는지 분석하고 알아보는 유익한 시간을 가졌습니다.

Tiếng Việt

Học sinh lớp 9 môn Địa lý đã đến thăm Tim Hortons để tìm hiểu thêm về Timbits. Học sinh đã phân tích sự đóng góp của các ngành công nghiệp tại Canada trong việc giữ môi trường xanh, sạch đẹp, đặc biệt là ngành tái chế đối với quá trình sản xuất Timbits yêu thích của người dân.

Field Trip to Blythwood Ravine Trail: A hidden green Gem

Grade 9 Geography class visited local trails to apply their skills in GIS technology and map-making. They learned about the significance of the preservation of forests to combat climate change. The trip also looked at the prospective of human intervention on Canadian natural Resources.

中文

九年级地理课的同学们游览了当地的步道小径,并应用了他们在地理信息系统技术和地图制作 方面的技能。并且了解了保护森林以应对气候变化的重要性。此次考察重点是人类对加拿大自然 资源的干预。

한국어

9학년 지리수업 클래스에서는 GIS기술과 mapmaking 을 적용해 보기위해 현지 트레일을 방문하였습 니다. 이를 통해 캐나다 천연 자원과 인간의 개입의 연관성 및 문제점에 초점을 맞춰 학습을 진행해 볼 수 있었으며, 학생들은 기후 변화 문제에 맞서기 위한 숲 보존의 중요성 또한 배울 수 있었습니다.

Tiếng Việt

Học sinh lớp 9 môn Địa lý đã đi thăm những con đường mòn để áp dụng các kỹ năng của các em về công nghệ GIS và vẽ bản đồ. Các em đã học được ý nghĩa của việc bảo tồn rừng để chống lại biến đổi khí hậu. Mục đích của chuyến tham quan nhằm để học sinh có cái nhìn sâu sắc về sự can thiệp của con người vào tài nguyên thiên nhiên của Canada.