Aug Newsletter

admin August 23, 2022 0

URban international School

Due to continuous inquiry and demand for UIS middle school program, UIS is finally opening UIS Middle School in September 2023...

Middle School

Due to continuous inquiry and demand for UIS middle school program, UIS is finally opening UIS Middle School in September 2023. All grade 7 and 8 students who are interested in studying abroad are invited to join us. The Middle School program is a yearly-based program where students can join the school at any point in time. Although the primary focus will be improving English proficiency, students will be prepared in all subjects so there is no learning gap from their previous learning to Ontario grade 9 curriculums. Students will be cared for by our dedicated student counselors and taught by our committed teachers. They will be fostered to be successful academic high school students.

中文

根据学生和家长对UIS初中课程的强烈需求,UIS终于在2023年9月开设UIS初中课程。所有有兴 趣出国留学的七、八年级学生将被邀请加入我们。初中项目是以年为单位的,学生可以在任何时 间加入学校。
课程的主要重点是提高英语水平,但学生将在所有科目上做好准备,以便从他们从初中课 程平稳的过度到安省九年级的课程。学生将得到我们专业老师和咨询师的关怀及教导,培 养他们成为卓越的高中生。

한국어

UIS 중학교 프로그램에 대한 지속적인 문의와 요청으로, UIS는 2023년 9월부터 마침내 UIS Middle School을 오픈합니다. UIS 중학교 프로그램은 연간수업 기반 프로그램이며, 유학에 관심이 있는 7, 8 학년 학생들도 이제 UIS에 입학할 수 있습니다.
1차적으로 학생들의 영어실력 향상이 주안점이 될 예정이며, 또한 이전에 받아온 교육과정과 온타리오 9학년 교육과정 사이의 학습 공백이 없도록 각 학년의 전과목을 학업할 수 있습니 다. 학생들은 성공적인 졸업과 목표 대학 입학을 위해 대입전문 상담선생님들께 지속적인 진로상담을 받게 되며, 각 과목 교육전문 선생님들과 함께 즐겁고 유익한 수업들을 제공 받을 수 있습니다.

Tiếng Việt

Nhằm đáp ứng nhu cầu và giải đáp thắp mắc về chương trình Trung học Cơ sở của UIS, UIS sẽ khai giảng chương trình Trung học cơ sở vào tháng 9 năm 2023. Chúng tôi hân hạnh chào đón các học sinh lớp 7 và lớp 8 đến ghi danh. Chương trình Trung học Cơ sở sẽ diễn ra hằng năm, nơi học sinh có thể tham gia chương trình học bất kỳ lúc nào. Ngoài mục đích chính là nâng cao trình độ tiếng Anh, học sinh sẽ được chuẩn bị kiến thức nền tảng cho tất cả các môn học để không có sự bỡ ngỡ đối với chương trình giảng dạy lớp 9 của Ontario. Học sinh sẽ được chăm sóc bởi các cố vấn tận tâm, và được giảng dạy bởi các giáo viên có chuyên môn cao để thúc đẩy các em thành công trong học tập.

Middle Schedule

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

9 – 10:10 a.m.

Language Art

10:20 – 11:30 a.m

Canadian History and Geography

11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Lunch/ Recess

12:30 - 1:40 p.m.

Math

1:50 – 2:50 p.m.

Science & Technology

Science & Technology

Science & Technology

Science & Technology

Science & Technology

3:00 – 4:00 p.m.

French

French

Art

Health & Physical Education

French

*Schedule is subject to change.

UIS Academic Focused Camp

UIS Camp ended in great success. All students returned home safely with a promise to return after their visa approval. UIS Campers were exposed to Ontario high school programs and they liked what they saw. They each hoped to return soon so they can continue their study with us and finish high school in Ontario. We bid farewell, only to wait to be reunited again.

中文

UIS夏令营已经圆满结束并且所有学生都已安全返家,并在不远的将来获批签证后再回来 继续学习。UIS的营员们接触到了安大略省的高中课程,他们很喜欢他们在这里经历的一 切。他们每个人都希望有机会再回来,继续和我们一起学习,在安省完成高中学业。我们的 告别只为等待再次团聚。

한국어

UIS 썸머캠프는 성공적으로 마무리 되었습니다. 모든 학생들은 비자 승인 후 정식입학을 위해 돌아오겠다는 약속과 함께 무사히 각자의 집으로 복귀하였습니다. UIS 썸머캠프 학생들은 이번 캠프를 통해 온타리오 고등학교 프로그램 과정을 직접체험하고 배워보는 유익한 시간을 가졌으며, 학생들은 꼭 UIS에 정식입학 하여 함께 공부하고 졸업하기를 희망하였습니다. 캠프 마지막 날, 우리는 작별인사를 해야했지만, 곧 건강히 다시 만나는 날을 기대합니다.

Tiếng Việt

Trại hè UIS đã kết thúc một cách thành công. Tất cả các học sinh đều đã trở về an toàn cùng với lời hẹn sẽ quay trở lại với ngôi nhà chung UIS dưới tư cách là một học sinh chính thức. Các nhà cắm trại nhí có cơ hội được làm quen với chương trình giáo dục bậc Trung học của Ontario và rất hài lòng về chương trình. Các bạn trẻ đều hy vọng có thể được quay trở lại để tiếp tục học tại UIS và hoàn thành chương trình học. Vào ngày cuối của chương trình, chúng tôi đã chia tay và chờ ngày gặp lại các bạn.

A new chapter & A new beginning

With the cooling of the summer heat, the new school year is fast approaching. The 2022- 2023 School year marks the new celebration because we are embarking on the back-to-norm school year. With COVID somewhat under control, all learning will happen in person and we hope to provide additional support for students who have been falling behind in school in the last two years.

UIS September Orientation is planned to happen at the North York campus on September 1st. Students will be greeted by all UIS teachers and staff, where they will be introduced to school policy and expectations. The new school year waits for all the more possibilities to come. UIS welcomes the return of all students with open arms. Due to the impeding progress of the visa process, we are offering a hybrid learning option for students while they wait for their student visa approval.

中文

随着夏日炎炎的冷却,新学年很快就会到来。2022-2023学年标志着新的庆祝活动,因为我们开始 了疫情前的常规学习状态。在严格的防疫措施下,所有的学习都将在线下进行,面授学习会给在 过去两年中落后的学生提供更多的帮助。UIS计划于9月1日在北约克校区举行迎新活动,学生们将会感受到UIS所有老师和工作人员的 热烈欢迎,学生在典礼上会了解到校规和学校对学生的美好期望。新的学年等待着更多的可能 性,UIS张开双臂欢迎所有学生的回归。由于签证申请的进展受阻,在学生等待学签期间,我们为 学生提线上学习方案。

한국어

무더위가 지나고, 어느새 9월 새학기가 성큼 다가왔습니다. 2022-2023 School year는 힘든 시기를 지나 우리가 다시 정상수업으로 돌아가게 되는 의미있는 학기입니다. 하지만, UIS는 COVID-19이 확실 히 종료되기 전까지 안전수칙을 철저히 지키며 대면수업을 진행할 예정이며, 또한 지난 2년간 Hybrid 수업으로 적응에 뒤쳐진 학생들을 위해 추가적인 서포트도 적극적으로 시행할 계획입니다. UIS 9월 오리엔테이션은 9월 1일, North York 캠퍼스에서 열립니다. 학생들은 모든 UIS 교사들과 교직원들과 함께 신입생 입학 환영회에 참여하게 되며, 학교 정책 및 학업 시스템 등에 대해 배우게 됩니다. UIS는 모든 신입학생들과 재입국하는 재학생들을 두팔벌려 환영합니다. 다만, 비자 진행이 다소 지연됨에 따라, 비자승인을 기다리는 학생들에게는 하이브리드 학습 옵션을 제공하고 있습니다.

Tiếng Việt

Với sự giải nhiệt của cái nóng mùa hè, năm học mới đang đến rất nhanh. 2022-2023 là năm học đánh dấu cột mốc mới vì chúng ta đang bắt đầu quay trở lại một năm học bình thường. Với sự kiểm soát COVID, việc học sẽ diễn ra hoàn toàn trực tiếp, với hy vọng sẽ hỗ trợ cho những học sinh bị gián đoạn việc học trong hai năm qua. Ngày định hướng của UIS dự kiến sẽ diễn ra tại cơ sở North York vào ngày 1 tháng 9. Học sinh sẽ được chào đón bởi các giáo viên và nhân viên của UIS, nơi các em sẽ được giới thiệu về chính sách và kỳ vọng của trường. Năm học cùng với cơ hội mới đang chờ đón các em. UIS nhiệt liệt chào đón sự trở lại của tất cả các học sinh. Do quá trình cấp thị thực đang diễn ra chậm hơn so với tiến độ, chúng tôi đang xem xét cung cấp lựa chọn học tập kết hợp cho học sinh trong khi họ chờ xét duyệt visa thị thực.