March Newsletter

admin March 27, 2023 0

URban international School

UIS opened its door to new students again this February, but this time, both the new...

Official IELTS Exam

As the IELTS score deadline approached near, UIS held the official IELTS exam for the grade 12 students who are working hard to attain that last application document for their application.

Students felt at home and completed the test for success. Do not worry, because you are all worthy.

中文

随着提交雅思成绩的截止日期的临近,UIS为12年级的学生们举行了正式的雅思考试,他们正在努力获得最后的申请文件。

学生们在自己熟悉的环境中非常放松的顺利完成了考试。相信同学们会考取一个满意的成绩!

한국어

대학 최종오퍼를 받기위해 각 대학에서 요구하는 IELTS 점수를 마감기한 내에 꼭 제출해야 하는 것은 매우 중요한 과정입니다. 이를 위해 IELTS공식센터로 지정되어있는 UIS에서는 편안한 본교에서 재학생들이 실력을 마음껏 발휘 할 수 있도록 공식시험을 주기적으로 실시하고 있습니다.

 

이번 3월에 열린 UIS IELTS 공식시험에서도 많은 12학년 재학생들이 시험에 응시하여 혜택을 받았으며, 좋은 결과가 예상됩니다. 합격오퍼 받는 그날까지 UIS는 학생들과 함께 합니다.

Tiếng Việt

Hạn chót để nộp kết quả IELTS đang đến gần, UIS đã tổ chức 1 buổi thi IELTS chính thức dành cho học sinh lớp 12 đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ vào đại học.

Học sinh cảm thấy thoải mái và gần gũi khi được làm bài thi tại trường.

繁體中文

隨著雅思成績截止日期的臨近,UIS為12年級的學生舉行了官方雅思考試,這些學生正在努力為他們的申請獲得最後的申請文件。

學生們在熟悉的環境,完成了考試,獲得了成功。不要擔心,因為你們都是有價值的。

Euclid- Waterloo Math contest

Euclid's CEMC Math Contest is back for another year. The registration deadline was March 10th and UIS brains signed up for the contest to measure who is better.

Be back with flying colors, UIS brains!

中文

今年的欧几里得CEMC数学竞赛即将到来。报名截止日期是3月10日,UIS的精英们报名参加了这场比赛以证明自己的数学实力。我们期待你们考取优异的成绩,加油吧,UIS的天才们!

한국어

워터루 대학교 Euclid수학경시대회가 다시 찾아왔습니다. 등록 마감일은 3월 10일이었으며, UIS에서 이공계 계열로 준비하는 학생들 중 본인의 실력을 검증하고 대회에서 좋은 성적을 얻기 위해 많은학생들이 시험에 등록했습니다. 4월에 치르게 될 시험에서 더 좋은 성적 거둘 수 있도록 함께응원합니다.

Tiếng Việt

Cuộc thi Toán Euclid CEMC đã quay trở lại. Hạn chót để đăng ký vào ngày 10 tháng 3 và những tài năng của UIS đã đăng ký cuộc thi để tranh tài. Hãy hoàn thành tốt nhé, những tài năng của UIS! 

繁體中文

歐幾里德CEMC數學競賽又開始了。報名截止日期是3月10日,UIS的學生們報名參加了比賽,來評測他們的數學能力。UIS的學生們,你們要以優異的成績回來啊!

Discipline pays off!

Just before going off for the break, students with perfect attendance were awarded a certificate and a gift from UIS. Those who were awarded were proud and others set new goals, to be more diligent to receive that award in semesters to come.

中文

在放春假前,全勤的学生被授予证书和UIS颁发的全勤奖。获奖的学生感到很自豪,其他学生则制定了新的目标,希望在以后的学期里更加勤奋。

한국어

지난학기 기준 출석률이 100%인 학생들에게 UIS에서는 개근상장과 함께 선물을 수여했습니다. 전교 생 앞에서 상장을 받은 학생들은 스스로를 매우 자랑스러워 하며 학교에 감사를 표했고, 아쉽게 상장 을 받지 못한 학생들은 앞으로 더 근면성실해져서 다음 학기에 꼭 상장을 받기위해 새로운 목표를 세울 수 있었던 의미있는 시간이었습니다.

Tiếng Việt

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ của mình, các học sinh với hạnh kiểm tuyệt đối được UIS trao tặng giấy khen và quà. Những học sinh được có tên trong danh sách đều rất tự hào và điều này cũng trở thành mục tiêu cho những học sinh khác, giúp bản thân trở nên chăm chỉ hơn và đạt được giải thưởng tương tự trong học kỳ tiếp theo.

繁體中文

在放假前,全勤的學生獲得了UIS頒發的證書和禮物。獲獎的同學感到很自豪,其他同學則制定了新的目標,希望在以後的學期裡更加勤奮,以獲得該獎項。

Incoming offers & Scholarship, Again?

Yes, university offers are rolling in from schools all over, and our grade 12 students are already contemplating which school to choose from.

Some received scholarships, as well and this time from McMaster. Our student received a handsome scholarship offer from the university of McMaster.

Well, this is a UIS thing!

中文

是的,各地学校的大学录取通知书陆续而来,而我们12年级的学生已经在考虑选择哪所学校了。

有些学生还收到了奖学金,这次是来自麦克马斯特大学。

我们的学生收到了麦克马斯特大学提供的丰厚的奖学金。 太棒啦, UIS的骄傲!

한국어

전세계 명문 대학으로 부터 UIS 12학년 졸업 예정학생들에게 대학 합격증서가 쏟아지고 있습니다.학생들은 벌써부터 어떤 대학을 선택해야 할지 기분 좋은 고민을 하며 남은 대학오퍼를 기다리고있습니다.

그중 일부 재학생들은 맥마스터 대학교에서 큰 금액의 특별 장학금도 받았습니다. 그 외에도 다양한 명문대로 부터 장학금 오퍼를 제안 받고 있는 우리 UIS 재학생들에게 큰 박수를 보내며 그들의 빛나는 앞날을 기대합니다.

Tiếng Việt

Các học sinh lớp 12 đang phải đưa ra lựa chọn trường đại học tương lai của mình trong danh sách những thư mời nhập học mà các em nhận được.

Một số học sinh cũng được trao tặng học bổng từ trường Đại Học McMaster, trong đó có một học sinh UIS nhận được học bổng giá trị rất cao từ trường Mc Master!

Đây là một trong những điều thường thấy khi học tại UIS.

繁體中文

是的,大學的錄取通知書正從各地的學校而來,而我們12年級的學生已經在考慮選擇哪所學校了。

有些學生也收到了獎學金,這次是來自麥克馬斯特大學。 我們的學生收到了麥克馬斯特大學提供的豐厚的獎學金。 我們以UIS的學生為傲!